W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie właściciel sklepu petstation.pl, tj. Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-095, Plac Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („Happy Pets”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie informacji marketingowych lub zaprzestania przesyłania przez Happy Pets takich informacji. W przypadku, gdy treść informacji marketingowych może być podstawą roszczeń, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia takich roszczeń.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych, w szczególności informacji o nowych produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszenia na wydarzenia, środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets oraz podmioty, którym może zostać powierzone prowadzenie newslettera, w szczególności jego wysyłka. W przypadku innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego (o ile będą prowadzone) odbiorcami danych mogą być także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym stosowni pracownicy takich podmiotów).

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona celem przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi mailingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Happy Pets jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@petstation.pl.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.