Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych.


1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie właściciel Sklepu, tj. Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
3. W zależności od sytuacji, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,,
• wykonania czynności związanych z ewentualną reklamacją,
• świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w tym usługi prowadzenia konta Klienta
• realizacji obowiązków Happy Pets wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) obejmujących informacje o produktach i usługach w ramach oferty Sklep internetowego, informacje na temat zdrowia i żywienia psów oraz badanie satysfakcji klienta, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora,
• prowadzenia korespondencji z Klientem we wszystkich wyżej wymienionych sprawach oraz w każdej innej sprawie, z jaką Klient zwróci się do Happy Pets.
– zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz realizacji pozostałych Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania..
6. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. .
7. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych dotyczących procesu zawarcia i wykonania umów, w tym do celów badania satysfakcji Klienta, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe, w tym domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym stosowni pracownicy takich podmiotów) – w zakresie w jakim będą brać udział w działaniach marketingowych.
9. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).
10. Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Happy Pets jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
11. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@petstation.pl
12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
13. Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Kwestia przetwarzania danych osobowych związanych z cookies została opisana w naszej Polityce prywatności. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która jest dostępna pod linkiem: https://petstation.pl/cookies.