Regulamin Promocji

„Dzień Psa”

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem promocji jest spółka prowadząca sklepy Pet Station – Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej również: „Organizator”).

1.2. Promocja jest organizowana pod nazwą „Dzień Psa” (dalej również: „Promocja”).

1.3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.petstation.pl

  1. Założenia Promocji

2.1. Promocja będzie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Pet Station w Warszawie oraz w sklepie internetowym www.petstation.pl. Pet Station, ul. Klimczaka 13 Warszawa 

2.2. Promocja będzie trwała w dniu 01.07.2020.

2.3. Każdy Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi towar z asortymentu dla psa w sklepie Pet Station otrzyma rabat w wysokości 10%. Rabat liczony jest od ceny towaru obowiązującej w dniu zakupu. Przy zakupie na www.petstation.pl rabat będzie uwzględniony w Koszyku na formularzu zamówienia po wpisaniu kodu rabatowego: PIES. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym rabat będzie uwzględniony na dowodzie zakupu. Promocja obowiązuje na produkty w kategori “pies” oraz nieobjęte inną Promocją. Promocja nie obejmuje usług groomerskich.

2.4. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

2.5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2.6. Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

  1. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3.2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Promocja nie jest sponsorowana ani współorganizowana przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego udział ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Promocji.

4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.