Regulamin Sklepu 

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), przy Placu Bankowym 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, REGON: 36135494200000, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („Happy Pets”). Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem: 734-472-255 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku, pod adresem email: biuro@petstation.pl lub pisemnie pod adresem Sklepu, tj. Warszawa (00-095), Plac Bankowy 2.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Korzystanie ze Sklepu oraz konta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do rejestracji w Sklepie Internetowym petstation.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu lub świadczonych usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania zamówienia adres email informacji związanych z potwierdzeniem i obsługą zamówienia. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia emailem.
 4. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą (w dacie) kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 6. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sklep z powodu braku dostępności towaru, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Sklep zawiadomi o tym i zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: https://petstation.pl/platnosc-i-dostawa
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są cenami brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Płatności są obsługiwane przez:

–  spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A, prowadzącą usługi płatnicze w ramach serwisu internetowego Tpay, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy, 61-808, NIP: 7773061579.

– ING Bank Śląski S.A., prowadzący usługi płatnicze w ramach serwisu internetowego iMoje, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, kod pocztowy: 40-086 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75.

4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient (w przypadku dostępności różnych przewoźników).
 2. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Termin dostawy został określony w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: https://petstation.pl/platnosc-i-dostawa. Sklep dokłada starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 7 dni roboczych.

5 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np.: paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady na adres pocztowy Sklepu Petstation.pl, tj. Pet Station. z Warszawa 02-797, ul. Klimczaka 13.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu doręczenia pisemnego oświadczenia Klienta w przedmiocie reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.
 6. Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją właściciela Sklepu Petstation.pl o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.
 7. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia ze Sklepem, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6 Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy wyłącznie konsumentów oraz w przypadku umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2021  roku także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności)

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa na wstępie niniejszego paragrafu 6 ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt 4-6.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu 6 znajdą zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa na wstępie niniejszego paragrafu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi (pismo wysłane pocztą na adres Sklepu lub na adres e-mail: biuro@petstation.pl), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
 4. Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, Sklep zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Ze zwrotem płatności Sklep wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w pkt 1 powyżej, tj. w zakresie między innymi umów:
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 15. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 16. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 17. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7 Zasady rejestracji i korzystania z konta w Sklepie Pet Station

 1. Utworzenie konta, pozwala na świadczenie przez Sklep drogą elektroniczną usług polegających na usprawnieniu składania zamówień, na umożliwieniu tworzenia listy życzeń i opiniowania produktów, a także na korzystaniu z innych, dodatkowych usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w zakresie w jakim w danym czasie usługi te funkcjonują.
 2. Rejestracja i założenie konta są bezpłatne.
 3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
 5. W celu zakończenia procesu rejestracji i założenia konta Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta przez Sklep.
 7. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Każda ze stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta może wypowiedzieć umowę bez wskazania przyczyn, w trybie natychmiastowym, poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta nie ma wpływu na złożone w Sklepie zamówienia.
 9. Konto dostępne jest dla Klientów, którzy zalogują się do konta podając login i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

 

8 Ochrona prywatności i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie właściciel Sklepu, tj. Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
 3. W zależności od sytuacji, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • wykonania czynności związanych z ewentualną reklamacją,
 • świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w tym usługi prowadzenia konta Klienta
 • realizacji obowiązków Happy Pets wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) obejmujących informacje o produktach i usługach w ramach oferty Sklep internetowego, informacje na temat zdrowia i żywienia psów oraz badanie satysfakcji klienta, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora,
 • prowadzenia korespondencji z Klientem we wszystkich wyżej wymienionych sprawach oraz w każdej innej sprawie, z jaką Klient zwróci się do Happy Pets.

– zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz realizacji pozostałych Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania..
 2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. .
 3. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych dotyczących procesu zawarcia i wykonania umów, w tym do celów badania satysfakcji Klienta, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe, w tym domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym stosowni pracownicy takich podmiotów) – w zakresie w jakim będą brać udział w działaniach marketingowych.
 5. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).
 6. Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Happy Pets jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
 7. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@petstation.pl
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Państwu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Państwa towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 1. Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Kwestia przetwarzania danych osobowych związanych z cookies została opisana w naszej Polityce prywatności. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która jest dostępna pod linkiem: https://petstation.pl/cookies.

9 Własność intelektualna

Cała zawartość strony internetowej Sklepu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

10 Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 3. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 4. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru. Przedsiębiorcom zostaje udzielona maksymalnie roczna rękojmia na towar, ale nie dłuższa niż do dnia upływu daty przydatności do użycia takiego towaru.
 5. Gwarancji na towar nie udziela się. Sklep nie świadczy także usług posprzedażnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

W przypadku nie konsumentów Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, między innymi w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.